Huomioithan juomavetesi turvallisuuden


Talousveden laatu on Suomessa pääsääntöisesti erinomaista. Hanasta tuleva vesi on itsestäänselvyys jonka puhtauden kyseenalaistaminen harvoin tulee mieleen. Aina ei tule ajatelleeksi, että juomisen lisäksi vettä käytetään monin eri tavoin. Mikäli suihkuvesi ei ole puhdasta, sitä joutuu ihon lisäksi myös keuhkoihin hengityksen kautta.

Vedessä voi kaikesta huolimatta olla epäpuhtauksia, joita ei tule ajatelleeksi. Saastunut vesi ei aina haise tai maistu pahalle, eikä ole epäilyttävän väristä. Saastunut, ulkoisesti normaalin näköinen vesi saattaa aiheuttaa norovirusta, kampylobakteeria, rotavirusta ja salmonellaa. Vesikaivoon päässyt rotta saattaa joskus olla siellä pitkään ennenkuin haju, ulkonäkö tai maku alkavat epäilyttää. Yleisimmin kaivovesi pääsee saastumaan sadeveden tai lumen sulamisen kautta, jätevesijärjestelmä saattaa vuotaa, kompostista tai karjalannasta saattaa tulla pilaantuneita ainesosia.

Valtaosa maamme rakennusten hanoista tulevasta vedestä on peräisin vesilaitosten raakavedestä, joko pinta- tai pohjavedestä. Juomavesien puhdistus perustuu sekä riittävään desinfiointiin että desinfioinnin tuottamien ongelmien välttämiseen. Talousveteen voi jäädä jäämiä puhdistusaineista, muoviputkista voi irrota veteen aineita, kuparia voi liuota veteen happaman veden seurauksena. Toisaalta, jos talousveden desinfiointi ei ole vesilaitoksella riittävää, juomavedessä voi esiintyä pilaantuneen raakavesilähteen epäpuhtauksia, esim. maasta pohjaveteen päätyviä aineita, kuten polttoaineita, raskasmetalleja, torjunta-aineita, kloorifenoleja, legionellabakteereja tai pintavedessä maksa- ja hermomyrkkyjä, sinilevätoksiineita

Eri paikkakunnilla on esiintynyt tasaiseen tahtiin epidemioita, ihmisiä on pyydetty välttämään keittämätöntä vesijohtovettä tietyn ajan, ajoittain on esiintynyt varsinaisia epidemioita. 

Maaperästä saattaa päästä talousveteen uraania, radioaktiivista raskasmetallia, tuottaen sisäelinongelmia. Porakaivoissa saattaa esiintyä radonia aiheuttaen mm. syöpäriskiä. Juomavedessä on todettu esiintyvän myös muita maaperästä tulevia haitallisia aineita, joilla on todettu olevan yhteys alzheimerin taudin syntyyn, oppimishäiriöihin ja DNA-häiriöihin. Riskit sairauksiin kasvavat suhteessa altistumisen pituuteen.

Useiden kaupunkien vuosikymmenistä sataan vuoteen vanhat vesijohtoputket kaipaisivat nopeasti uudistusta. Joissain putkissa vesi pääsee kulkemaan enää pientä reikää pitkin, koska vuosikymmenien aikana kertynyt töhnä, mikrobit ovat kerääntyneet putkien seinille.

Veden käyttömäärät esimerkiksi Helsingin alueella ovat vähentyneet, jolloin vesi seisoo pidempään putkistoissa aiheuttaen mikrobikasvustojen (esimerkiksi legionellan) lisääntymistä ja veden laadun heikentymistä.  

Joissain juomavesiautomaateissa vesi saattaa seisoa hyvin pitkiä aikoja jopa lämpimässä paikassa ja kirkkaassa valossa. Nämä vettä säilövät automaatit on myöhemmin todettu sisältäneet jopa huomattavasti enemmän mikrobeja kuin hanavesi. 

Paras keino nauttia puhdasta vettä on käyttää tuoreesta, laadukkaasta vesijohtovedestä tarkasti testattua tehokasta vedenpuhdistuslaitetta poistamaan epäpuhtaudet.  

Varmistamme puolestasi käyttämäsi veden laadun


Hyvä juoma- ja käyttövesi on koko terveyden perusedellytys. Kaivoveden laatu kannattaa ehdottomasti selvittää laadukkain, korkeatasoisin laboratoriotutkimuksin. Kaivoveden ominaisuus saattaa muuttua, minkä vuoksi sen käyttökelpoisuus tulee tutkia säännöllisesti.

Kaivovesi kannattaa tutkia laajemmin 5-6 vuoden välein, aina kiinteistökauppojen yhteydessä, uusissa kaivoissa, perheenlisäyksen yhteydessä, hajun, ulkonäön tai maun muuttuessa taikka epäiltäessä terveyshaittaa.

Perustutkimus suositellaan otettavaksi kolmen vuoden välein.

Porakaivon laaja tutkimus maksaa 290,- sekä matkakorvaus ja näytteenottokulu.

Porakaivon perustutkimus 192,- sekä matkakorvaus ja näytteenotto.

Rengaskaivon laaja tutkimus 245,- sekä kulut

Rengaskaivon suppea tutkimus 114,- sekä kulut.

Näytteenotto ja kulut 100 km säteellä Helsingistä 105,- / tutkimus.

Vesitutkimuspaketin sisältö:

 Analyysi                               Porakaivo                     Rengaskaivo  

                                            laaja   perus                   laaja  perus Mikrobiologia 

E. coli                                                                             

Koliformiset bakteerit                                                    

Kemia 

Rauta                                                                              

Mangaani                                                                     

Arseeni                                    

Radon                                             

Uraani                                      

Fluoridi                                                                        

Kloridi                                       

Sulfaatti                                    

Nitriitti                                                                       

Nitraatti                                                                     

Ammonium                                                               

Permanganaattiluku                                                       

Kovuus                                                                         

pH                                                                                   

Alkaliteetti                                                                     

Sähkönjohtavuus                                                          

Väri                                                                                  

Sameus                                                                         

Lausunto                                                                         


Lisätietoja kaivovedestä tutkittavista ominaisuuksista:

Alkaliteetti kuvaa veden kykyä vastustaa happamoitumista. Korkea alkaliteetti vähentää vesiputkistojen syöpymisen riskiä.

Ammonium on maaperästä, lannoitteista tai jätevesistä peräisin oleva typpiyhdiste, joka aiheuttaa vedessä haju- ja makuhaittaa.

Arseeni on maa- ja kallioperästä veteen liukeneva syöpää aiheuttava aine.

E. coli -bakteerin esiintyminen on merkki veden saastumisesta ihmisen tai eläinten ulosteilla.

Fluoridi liukenee veteen maa- ja kallioperästä ja sen liiallinen saanti haittaa luuston ja hampaiden kehitystä.

Kloridi kulkeutuu veteen maaperästä, tiesuolasta tai jätevesistä. Aiheuttaa vesiputkistojen syöpymistä.

Koliformisten bakteerien esiintyminen vedessä kertoo pintaveden kulkeutumisesta kaivoon.

Kovuus johtuu yleensä veden korkeasta kalsium- ja magnesiumpitoisuudesta. 

Mangaania liukenee veteen maa- ja kallioperästä. Mangaani aiheuttaa väri- ja makuvirheitä, saostumia ja vesikalusteiden pintojen värjäytymistä. Voimakas altistuminen mangaanille voi haitata sikiön ja lapsen keskushermoston kehitystä.

Nitraatti on lannoitteista tai jätevesistä peräisin oleva typpiyhdiste, jonka liiallinen saanti voi heikentää veren hapensitomiskykyä lapsilla.

Nitriitti on lannoitteista tai jätevesistä peräisin oleva typpiyhdiste, jonka liiallinen saanti voi heikentää veren hapensitomiskykyä lapsilla4 Lisätietoa kaivovedestä tutkittavista ominaisuuksista Permanganaattiluku kuvaa eloperäisen aineksen (humuksen) määrää vedessä.1 pH-arvo kertoo veden happamuuden: neutraalin veden pH on 7, happaman alle, ja emäksisen yli 7

Radon on maa- ja kallioperästä veteen liukeneva radioaktiivinen kaasu, jolle altistumisen on todettu lisäävän keuhkosyöpäriskiä.

Rautaa liukenee veteen maa- ja kallioperästä. Rauta aiheuttaa väri- ja makuvirheitä, saostumia ja vesikalusteiden pintojen värjäytymistä.

Sameus johtuu liukenemattoman aineksen sekoittumisesta veteen. Yleisiä sameuden aiheuttajia ovat maaperän savi sekä rauta, alumiini tai sinkki.

Sulfaatti on maa- ja kallioperästä veteen liukeneva rikkiyhdiste, joka aiheuttaa vesiputkistojen syöpymistä.

Sähkönjohtavuus mittaa veden suolapitoisuutta.

Uraani on maa- ja kallioperästä veteen liukeneva radioaktiivinen aine. Juomaveden uraanin ensisijainen terveysriski on sen haitallinen vaikutus munuaisten toimintaan.

Väri on yleensä seurausta maaperän eloperäisen aineksen (humuksen), raudan tai mangaanin korkeasta pitoisuudesta vedessä.

Tutkimuksen suorittaa asiaan kouluttautunut näytteenottaja. Kokeet analysoidaan VITA Laboratoriossa, joka tarjoaa korkeatasoisia kliinisiä keskuslaboratoriopalveluita ja ympäristöterveystutkimuksia. VITA Laboratorion kaivovesitutkimukset tuotetaan yhteistyössä L.A.D.R GmbH, Labor Dr. Kramer & Kollegen – laboratorion kanssa, joka onDIN EN ISO/IEC 17025 – akkreditoitu, viranomaishyväksytty valvontatutkimuslaboratorio.

Kaivovesistä tutkittavat ominaisuudet ja suositellut tutkimustiheydet perustuvat Suomen ympäristökeskuksen suosituksiin. Tutkimusmenetelmät perustuvat Valviran ohjeistukseen. Tulosten tulkinta suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 401/2001 raja-arvojen ja Suomen ympäristökeskuksen ohjeiden perusteella.

Mikäli asutte kovin kaukana pk-seudulta, voitte tilata vesitutkimuksen yhdessä naapurienne kanssa, siten saamme matkakulut jaettua paikkojen kesken. Voitte myös kysyä info-mailistamme missä suunnassa näytteenottajamme liikkuu.


Asbestin käyttö kiellettiin Suomessa 1994 terveydelle erittäin vaarallisena aineena. Vuoden 2016 alussa muuttuneen asbestilainsäädännön mukaan ennen vuotta 1994 valmistuneista rakennuksista pitää tehdä asbestikartoitus ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista. 

Asbesti on syöpää aiheuttava aine, jolle altistumista on vältettävä ehdottomasti. Kuitumainen rakenne muistuttaa paljon ongenkoukkua joka ei poistu keuhkosta mitenkään. Suoritamme asianmukaiset näytteenotot ammattitaidolla, toimitamme vastaukset nopeasti. Väärin otetut, pakatut tai kuljetetut näytteet ovat vaarallisia eikä niitä tutkita. Hengenvaarallisten vaarojen välttämiseksi tehtävään rutinoitunut näytteenottajamme hoitaa kokeiden otot. Ajanvaraukset ja tiedustelut mieluiten mailin kautta, info@pr2y.fi

Materiaalinäytteen asbestianalyysi perustuu stereomikroskopian, polarisaatiomikroskopian, elektronimikroskopian ja energiadispersiivisen spektrometrian parhaiden puolien yhdistämiseen. Koko näytemateriaali käydään läpi, kuitujen laadut tunnistetaan luotettavasti ja toistettavasti.